Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 9
 ) 
MAT
3.33
ANT
4.89
combined average
8.22