Tỷ số chính xác
1:0
12%
2:1
10%
0:0
10.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
Leicester
2:1
15
%
0:0
10
%
1:1
10
%
Newcastle
1:0
20
%
1:1
10
%
0:0
10
%